Rodney Kealohi knock out Mefi Monterroso

Rodney Kealohi vs Mefi Monterroso

Rodney Kealohi knock out Mefi Monterroso