fbpx

Rodney Mondala vs Taiki Tsuchiya 135lb WT

Rodney Mondala vs Taiki Tsuchiya 135lb WT

Rodney Mondala vs Taiki Tsuchiya 135lb WT

One to Remember: X1 world events MMA